Privacy policy

Polityka Prywatności cloveisland.com

Informacje ogólne

Prywatność Użytkowników i oraz bezpieczeństwo ich danych osobowych jest dla nas priorytetowa dlatego też stosowane przez nas środki ochrony zapewniają gwarancję poufności przetwarzanych przez nas informacji z zachowaniem przejrzystości realizowanych procesów gdzie masz prawo wiedzieć, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy informacje na Twój temat.

Z poniższej polityki prywatności dowiesz się, jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane w ramach naszej działalności oraz jaki jest ich przebieg.

Niniejsza polityka prywatności cloveisland.com (cloveisland) ma zastosowanie do aplikacji cloveisland, newslettera cloveisland oraz wszystkich witryn hostowanych przez spółkę Express Profit sp. z oo. oraz jej spółki zależne (w tym m.in. witryn umożliwiających wyszukiwanie usług noclegowych i hotelowych, strony cloveisland.com, a także witryn Profimo.pl oraz usług oferowanych przez te podmioty zwanych dalej jako „Usługi”).

W tejże polityce prywatności wyjaśniono kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych podczas korzystania z Usług, gdzie przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji Użytkownika cloveisland.com gdzie zostaną one szczegółowo przedstawione jak poniżej.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest :

 • Express Profit sp. z o.o. sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 48, 25-502 Kielce; e-mail: hello@clovisland.com

 • Z inspektorem ochrony danych osobowych w cloveisland można skontaktować się pod adresem hello@cloveisland.com

Express Profit sp. z o.o. jako podmiot zarządzający portalem/witryną cloveisland.com może również występować w roli Podmiotu przetwarzającego, który w imieniu pozostałych Administratorów danych utrzymuje infrastrukturę teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji poszczególnych Usług.

W jaki sposób przetwarzamy twoje dane? Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z naszych Usług, co możemy określić jako niezbędność realizacji umów o świadczenie Usług. Przetwarzamy dane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. Ponadto, dane mogą być przetwarzane w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo świadczenia usług, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W przypadków osób prawnych to także dane członków zarządu reprezentujących dany podmiot, dane pełnomocników, prokurentów lub dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji, jakie pozyskujemy, niezależnie od tego czy są one przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji, mediów społecznościowych, przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji, osobiście lub z innych źródeł. W ramach niniejszej polityki prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do ochrony przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych co czynimy z należytą starannością, dobierając i stosując odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa, adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń celem jak najpełniejszej ochrony Twoich danych osobowych.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.clovisland.com zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo na każdym etapie korzystania z serwisu oraz przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawach krajowych w tym w polskiej Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej „Rozporządzenie” lub RODO). Zawarta poniżej Polityka Prywatności, zwana także dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez spółkę Express Profit Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Express Profit lub „Spółką”)

Z wyjątkiem określonych przypadków, w których Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w których przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne w związku:

– z umową zawartą przez niego z clovisland lub,

– Użytkownik zwrócił się do clovisland z zapytaniem, wnioskiem albo prośbą o podjęcie określonych czynności lub działań przed zawarciem umowy lub w związku z wykonaniem umowy albo też zwrócił się do podmiotu współpracującego z clovisland a ten przekazał zapytanie do clovisland jako podmiotu właściwego do rozpoznania sprawy.

Express Profit przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki i przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 • udzielenie wsparcia dla Użytkownikowi celem wynalezienia odpowiedniej rezerwacji hotelowej zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami użytkownika,

 • zapewnienie Użytkownikowi dostosowanych do jego potrzeb wyników wyszukiwania usług hotelowych,

 • opracowywanie nowych produktów oraz funkcji związanych z wyszukiwaniem usług hotelowych i miejsc noclegowych oraz innych usług turystycznych,

 • prowadzenie marketingu bezpośredniego skierowanego do użytkowników korzystających z usług clovisland co do zakresu Usług świadczonych przez spółkę lub usług powiązanych świadczonych przez podmioty współpracujące, oraz w celu budowania marki i lepszej rozpoznawalności clovisland.

 • prowadzenie przez cloveisland oraz podmioty zewnętrzne działań reklamowych w ramach Usług świadczonych przez cloveisland oraz witryn/ stron/potrali podmiotów trzecich,

 • prowadzenie wśród użytkowników badań statystycznych mających na celu ułatwienie użytkownikom korzystania z Usług cloveisland w celu poprawy jakości tychże Usług,

 • wsparcie Użytkownika w procesie rezerwacji hotelu lub miejsca noclegowego oraz innych usług świadczonych przez cloveisland lub podmioty współpracujące,

 • udostępnianie, zabezpieczanie, utrzymywanie i udoskonalanie oraz rozwijanie Usług cloveisland świadczonych na rzecz użytkowników,

 • przestrzeganie zobowiązań prawnych nałożonych na spółkę przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa celem zapobiegania oszustwom i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz ochrony danych osobowych,

 • wspieranie i współpraca z organami ścigania w celu zapewnienia ochrony porządku publicznego w zakresie prowadzonych postępowań,

 • rozwiązywanie sporów, rozpatrywanie reklamacji i zastrzeżeń użytkowników

Gdy Użytkownik korzysta z Usług cloveisland, to spółka przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • dane osobowe umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail Użytkownika,

 • dane osobowe, takie jak wiek, płeć lub data urodzenia,

 • dane związane z identyfikacją elektroniczną, takie jak adresy IP, pliki cookie, momenty połączenia, identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklam mobilnych, daty i godziny zapytań, godzina, treści zapytań, (konkretna strona), status dostępu / kod stanu HTTP, ilość przesyłanych danych, strona internetowa otrzymująca zapytanie, oprogramowanie i wersja przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs oraz język,

 • dane udostępniane przez przeglądarkę lub urządzenie Użytkownika,

 • elektroniczne dane lokalizacyjne, takie jak dane GPS i dane lokalizacji,

 • finansowe dane identyfikacyjne, takie jak numery kart kredytowych lub debetowych,

 • dane dotyczące interakcji Użytkownika z usługami cloveisland, w tym szczegółowe informacje podane przez Użytkownika podczas korzystania przez niego z funkcji wyszukiwania w ramach Usług cloveisland,

 • dane dotyczące dokonanych rezerwacji, w tym dane dotyczące hotelu, daty pobytu i ceny,

 • szczegóły dotyczące zabezpieczeń, takie jak hasła związane z Usługami cloveisland.

 • Gdy Użytkownik korzysta z Usług cloveisland i klika łącze do oferty zakwaterowania wymienionej w Usługach, ze strony służącej do rezerwacji online mogą zostać przesłane do cloveisland dane osobowe dotyczące każdej kolejnej rezerwacji lub rezerwacji dokonanej przez Użytkownika na stronie internetowej.

Gdy Użytkownik korzysta z Usług cloveisland, to możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

 • Spółkom zależnym od cloveisland działających w ramach jednej grupy kapitałowej oraz powiązanych ze sobą kapitałowo.

 • Zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą dla nas usługi przetwarzania danych, tacy jak: dostawcy hostingu i pamięci masowej, usług dla klientów, usług komunikacyjnych, usług związanych z bezpieczeństwem i zapobieganiem oszustwom, kart kredytowych i płatności, usług analitycznych, reklamowych i marketingowych. Dostawcy ci są zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych oraz mają obowiązek nieudostępniania nikomu Twoich danych osobowych Użytkownika i niewykorzystywania danych Użytkownika w żadnym innym celu.

 • Zewnętrznym dostawcom usług, którzy są niezależnymi administratorami danych, tacy jak dostawcy usług w zakresie bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu terroryzmowi a także dostawcom reklam i marketingu.

 • Podmiotom współpracującym (Partnerom biznesowym), z którymi cloveisland może wspólnie oferować produkty lub usługi. Będą to usługi oferowane za pośrednictwem Usług cloveisland razem z partnerami zewnętrznymi lub za ich pośrednictwem.

 • Zewnętrznym dostawcom usług turystycznych, takich jak: obiekty hotelowe lub właściciele obiektów oferujących noclegi, touroperatorzy, przewoźnicy, wypożyczalnie samochodów, firmy ubezpieczeniowe w lub organizatorzy aktywności turystycznej.

 • Organom ścigania celem zapobiegania, wykrywania i ścigania nielegalnych działań, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego a także celem zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi oraz ochrony mienia. Możemy wykorzystać pewne informacje na Twój temat do profilowania, aby szybko i skutecznie wykryć określone przestępstwo i osobę, która je popełniła. Skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń co do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość odmowy realizacji transakcji. W wyniku takiego stwierdzenia może również dojść do odmowy zawarcia umowy z Użytkownikiem w przyszłości

Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług.

W przypadku gdy cloveisland korzysta z usług dostawców, którzy przetwarzają dane poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , wówczas na potrzeby przekazywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika poza Unię Europejską cloveisland stosuje odpowiednie środki zaradcze oraz zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami unijnych standardów w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (zwanej dalej „Rozporządzeniem” lub RODO)

Podstawa prawna przetwarzania i informacje ogólne:

Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (zwanej dalej „Rozporządzeniem” lub RODO)

Dane Osobowe – to dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Użytkownik – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia umowy pożyczki ze Spółką;

Serwis/witryna/portal – system aplikacji internetowych udostępnionych na stronie www. Cloveisland.comsłużących Użytkownikowi do korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę

Konto Użytkownika/ Profil Klienta lub Profil/ Konto Klienta – oznacza indywidualne konto internetowe założone na stronie www.cloveisland.com przez Użytkownika do korzystania z serwisu/witryny.

Administrator Danych Osobowych – w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest spółka Express Profit Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach ul. Paderewskiego 48 , 25-502 Kielce wpisana do Rejestru Przedsieębiorców Krajowego Rejestru Saądowego prowadzonego przez Saąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Saądowego pod numerem KRS: 0000588190 , NIP: 9591967022 (dalej „Expres Profit Sp. z o.o. lub „Spółka”) Spółka, działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia, może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom.

2. Dane kontaktowe: Z Administratorem Danych osobowych można się skontaktowa

poprzez adres e-mail: hello@cloveisland.com lub telefonicznie pod numer: +48 728 498 069. W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktowa

poprzez e-mail: hello@cloveisland.com lub pisemnie na adres pocztowy Express Profit Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnościaą z siedzibaą w Kielcach ul. Paderewskiego 48, 25-502Kielce.

Wdrażanie zabezpieczeń celem ochrony danych osobowych.

Wdrożenie zasad ochrony danych osobowych odbywa się na podstawie:

a) analizy ryzyka, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 RODO,

b) wdrożenia zasad ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (PIA/Privacy by design/Privacy by default), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 RODO,

c) wdrożenia zasad przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 35 i 36 RODO.

Spółka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych- Spółka prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.

Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej Użytkownika

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – są to informacje, które podajesz nam w ramach korzystania z Usług.

Twoje dane osobowe przetwarzamy także gdy się z nami kontaktujesz, np. poprzez nasze Biuro Obsługi Klienta (BOI) lub Formularz Kontaktowy . Dotyczy to danych niezbędnych do prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. W tym celu wykorzystujemy dane wskazane przez Ciebie. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do informacji wymaganych do udzielenia wsparcia.

Twoje dane wykorzystujemy w celu:

 • świadczenia poszczególnych Usług i ich obsługi ,

 • dostarczania informacji o realizowanych Usługach,

 • wykonywania obowiązków prawnych wynikających z nałożonych na nas obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,

 • zapewnienia wsparcia podczas świadczenia Usług przez naszych pracowników odpowiedniej komórki lub poprzez formularz kontaktowy ,

 • zapewnienia wsparcia w zakresie rozwiązania problemów technicznych i innych kwestii poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z naszym pracownikiem ,

 • kontaktowania się z Tobą, w tym przekazania informacji o zmianach naszych Regulaminów i Polityk,

 • sprzedaży i obsługi Usług a także realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączącej nas z Tobą umowy

 • rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług,

 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w tym egzekwowanie przestrzegania przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,

 • prowadzenia postępowań sądowych i innych postępowań w sytuacji wystąpienia ewentualnych roszczeń,

 • rozliczenia Usług.

Gromadzimy Twoje dane osobowe także, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji, w tym użyciu formularza kontaktowego, czata lub telefonu lub poczty elektronicznej. Zgromadzone dane obejmują m.in. imię i nazwisko oraz adres e-mail ewentualnie numer kontaktowy do Ciebie jeżeli decydujesz się na kontakt w takiej formie. Dane przetwarzamy w celach związanych bezpośrednio z twoim zapytaniem lub wnioskiem jak też w związku z prawidłowym funkcjonowaniem i świadczeniem danej Usługi a także z powodu obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują nas do przeciwdziałania różnym naruszeniom. Poprzez wysłanie do nas wiadomości wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w jej treści. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami. Informacje na Twój temat przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celu danego zgłoszenia.

Dane, które nie są niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem, zawsze są oznaczane w formularzu kontaktowym jako opcjonalne. Dane te służą jako uzasadnienie zapytania Użytkownika i usprawniają obsługę jego żądania. Wiadomość Użytkownika może być powiązana z różnymi działaniami podjętymi przez Użytkownika na stronie internetowej cloveisland.com. Zebrane informacje posłużą wyłącznie do zapewnienia Użytkownikowi pomocy związanej z rezerwacją i lepszego zrozumienia opinii Użytkownika oraz wykonaniu usługi dla Ciebie przez nas lub podmioty z nami współpracujące . Dane te są wyraźnie udzielane w sposób dobrowolny i za zgodą Użytkownika, jak przewiduje art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W zakresie, w jakim dotyczy to danych o kanałach komunikacji (np. adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika), Użytkownik wyraża również zgodę na ewentualny kontakt z nim ze strony cloveisland za pośrednictwem tego kanału w celu obsługi zapytania Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę.

Cloveisland usuwa powstające w tym kontekście dane, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne wobec zrealizowania celu kontaktu albo ogranicza ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi w zakresie zatrzymywania takich danych.

Linki zewnętrzne

Jeśli nasze Usługi lub funkcjonalność strony przetransferują Cię do innych witryn internetowych lub aplikacji, to te nowo otwarte linki nie działają zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności albowiem są one administrowane przez inne podmioty zewnętrzne jako niezależne od cloveisland. Wobec tego zaleca po przekierowaniu na nowe witryny innego podmiotu aby każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności opublikowaną w tych stronach, witrynach internetowych lub aplikacjach, aby poznać obowiązujące w nich procedury przetwarzania danych osobowych.

Korzystanie z wtyczek portali społecznościowych

Na tej stronie internetowej cloveisland.com stosuje się wtyczki społecznościowe różnych dostawców.

Wtyczki portalów społecznościowych zbierają dane od Użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy. W celu ochrony prywatności danych Użytkownika – cloveisland podjęło odpowiednie środki zaradcze, dzięki którym dostawcy poszczególnych wtyczek nie mogą zbierać danych Użytkownika bez uzyskania od niego wyraźnej i uprzedniej zgody. Każdorazowo gdy Użytkownik odwiedzi inne strony internetowe powiązane z daną wtyczką, będzie ona początkowo wyłączona. W przypadku gdy Użytkownik nie kliknie na odpowiednie pole, na stronie internetowej wtyczka taka pozostanie wyłączona i niedostępna. Kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do danego dostawcy Usług. Podstawą prawna w zakresie korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je do odpowiedniej sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową. Cloveisland nie ma wpływu na zakres, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w ramach sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową

Gdy Użytkownik odwiedza stosowną stronę internetową, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to sieci udostępniającej wtyczkę społecznościową wygenerować profile zachowań Użytkownika. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy Użytkownik nie jest użytkownikiem sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową. Jeśli Użytkownik należy do sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową i w trakcie odwiedzin na stronie internetowej zaloguje się na niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin na tej stronie mogą zostać powiązane z jego profilem w sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową.

Więcej informacji w zakresie specyfiki oraz celu przetwarzania danych, jak również praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności można znaleźć w publikowanych przez odpowiednich dostawców sieci społecznościowych informacjach o ochronie danych w zakładkach polityka i ochrona prywatności.

Analiza interakcji Użytkowników portalu

Cloveisland w celu analizowania interakcji zachowań Użytkowników w związku ze świadczonymi przez cloveisland  Usługami, korzysta z dostępnych rozwiązań technicznych pozwalających na analizę, dzięki którym może określić, ilu użytkowników korzysta z Usług cloveisland, jakich informacji poszczególni Użytkownicy poszukują oraz jak wyglądają interakcje, ruchy i działania użytkowników z związku z Usługami świadczonymi przez cloveisland. Zbierane przez cloveisland dane obejmują m.in. dane na temat strony odsyłającej, a także dane dotyczące tego, które strony internetowe w ramach Usług są odwiedzane przez danego Użytkownika oraz jak często i przez jaki czas dana strona jest wyświetlana. Dzięki temu cloveisland może stale udoskonalać swoje Usługi i poprawiać ich jakość oraz dostosowywać do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Do tego celu używane są spseudonimizowane dane. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc. Wykorzystywany jest przy tym tryb operacyjny Universal Analytics. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika posługującego się pseudonimem i tym samym pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń.

Usługa Google Analytics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej cloveisland. Dane generowane przez plik cookie w wyniku korzystania przez Użytkownika z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jeśli jednak w witrynie jest aktywowana anonimizacja IP, zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały to porozumienie, adres IP Użytkownika zostanie wcześniej skrócony. Pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych (i tam skracany) tylko w wyjątkowych okolicznościach. Adres IP przesyłany z przeglądarki Użytkownika w kontekście usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie cloveisland . Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane wysłane przez cloveisland i powiązane z plikami cookie, dane dotyczące Użytkownika (takie jak identyfikator użytkownika) oraz identyfikatory promocyjne są usuwane po 12 miesiącach od daty ostatniego skorzystania przez Użytkownika z usług cloveisland. Dane, których okres przechowywania upłynął, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć tutaj.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny tutaj. Pliki cookie związane z rezygnacją sprawiają, że dane Użytkownika nie będą już zbierane, gdy Użytkownik będzie odwiedzać tę stronę internetową. Aby zapobiec zbieraniu danych z różnych urządzeń w trybie Universal Analytics, Użytkownik musi wykonać procedurę rezygnacji we wszystkich używanych przez siebie systemach. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz Google Analytics.

Hotjar

Zbierane i przechowywane w tym serwisie dane służą do celów związanych z optymalizacją jego działania. Odbywa się to przy użyciu technologii udostępnianych przez Hotjar Ltd. Dane te mogą posłużyć do generowania profili Użytkowników posługujących się pseudonimem. Do tego celu mogą być też stosowane pliki cookie. Dane zbierane przy użyciu technologii Hotjar nie służą do celów identyfikacji tożsamości Użytkownika odwiedzającego tę witrynę i nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika posługującego się pseudonimem, o ile nie wyrazi on na to stosownej zgody. Z używania technologii Hotjar można zrezygnować tutaj.

Reklamy i usługi marketingowe

Cloveisland wraz ze współpracującymi reklamodawcami korzysta z danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia w ramach Usług i serwisów społecznościowych cloveisland oraz stron internetowych podmiotów współpracujących oraz podmiotów zewnętrznych niespersonalizowanych – działań reklamowych dotyczących produktów cloveisland oraz produktów podmiotów zewnętrznych. W tym celu cloveisland korzysta z plików cookie, innych technologii oraz internetowych sieci reklamowych. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie do celów reklamowych i marketingowych, cloveisland udostępnia współpracującym z cloveisland reklamodawcom szczegółowe dane dotyczące interakcji Użytkownika z Usługami cloveisland w celu umożliwienia im wykorzystania tych danych do prowadzenia spersonalizowanych działań reklamowych. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie do celów reklamowych i marketingowych, podczas korzystania przez niego z Usług cloveisland nadal mogą mu być wyświetlane reklamy podmiotów zewnętrznych cloveisland, nie będą one jednak spersonalizowane.

Użytkownik może też zapobiec jakiemukolwiek tworzeniu plików cookie, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki i Aplikacji lub nie wyrażając zgody na korzystanie z plików cookie do celów marketingowych i reklamowych.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przedstawienia Tobie ofert dotyczących świadczonych usług w ramach portalu/witryny. Oferty będą do Ciebie przesyłane do czasu odwołania zgody, co możesz zrobić samodzielnie poprzez kontakt z nami w sposób dla Ciebie dogodny np. drogą elektroniczną. Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie oraz w ramach naszych relacji partnerskich z podmiotami zajmującymi się dostarczaniem informacji gospodarczej. Są to podmioty, którym udostępniasz dane na podstawie własnej decyzji, nie posiadamy kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych przez ww. podmioty. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę poprzez kontakt z nami w dowolnej dla Ciebie formie.

Pliki cookies ; Google AdWords i śledzenie konwersji; Remarketing dynamiczny Google

Gdy korzystasz z Usług możemy również gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz do nich dostęp, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Ponadto przetwarzamy informacje o tym kiedy i jak korzystasz z Usług oferowanych na witrynie cloveisland , są to m. in.: dane pomiarowe, dane dotyczące ruchu, dane dotyczące Twojej aktywności. Zbieramy dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na stronie cloveisland, jak i tych, które umieszczają linki cloveisland. Wobec tego, w przypadku korzystania z zewnętrznych stron internetowych, rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności, zamieszczonymi na tychże stronach.

Cloveisland korzysta z systemu wyświetlania reklam Google AdWords i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji.

Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania na stronach należących do sieci reklamowej Google.

Po kliknięciu reklamy przez Użytkownika Google umieszcza odpowiedni plik cookie na urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji na temat technologii plików cookie można znaleźć w oświadczeniach Google na temat statystyk witryn internetowych oraz w polityce ochrony prywatności danych Google.

Dzięki tej technologii Google i Cloveisland (jako klient Google) otrzymują informację, że Użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do odpowiednich stron internetowych. Uzyskane w ten sposób dane służą wyłącznie do celów analizy statystycznej związanej z optymalizacją reklam.

Cloveisland nie otrzymuje żadnych danych, które pozwoliłyby zidentyfikować tożsamość Użytkownika. Przekazywane cloveisland przez Google dane statystyczne obejmują łączną liczbę Użytkowników, którzy kliknęli reklamy cloveisland, a także ewentualne informacje o tym, czy Użytkowników tych przekierowano do strony internetowej cloveisland, na której znajduje się tag śledzenia konwersji. Statystyki te pozwalają cloveisland śledzić, które wyszukiwane terminy najczęściej doprowadzają do klikania reklam cloveisland przez Użytkowników i które reklamy powodują, że Użytkownicy kontaktują się z cloveisland za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z tej technologii, może wyłączyć opcję przechowywania plików cookie niezbędnych do jej działania. W tym celu musi dokonać zmiany odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce lub Aplikacji. Jeśli tak zrobi, dane dotyczące odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej nie zostaną uwzględnione w statystykach dotyczących użytkowników.

Możesz również wybrać rodzaje reklam Google lub zdezaktywować w Google reklamy oparte na zainteresowaniach za pośrednictwem ustawień dotyczących reklam. Alternatywnie możesz zdezaktywować korzystanie z plików cookie przez podmioty trzecie za pomocą narzędzia do rezygnacji oferowanego przez organizację Network Advertising Initiative.

Cloveisland korzysta w swojej stronie z funkcji remarketingu dynamicznego w ramach usługi Google AdWords. Technologia ta pozwala cloveisland umieszczać po wizycie Użytkownika w witrynie cloveisland automatycznie generowane reklamy ukierunkowane. Reklamy te są zorientowane na produkty i usługi kliknięte przez Użytkownika podczas jego ostatniej wizyty na stronie internetowej cloveisland.

Google wykorzystuje pliki cookie do generowania reklam opartych na zainteresowaniach. Google zazwyczaj zapisuje wtedy dane, takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki oraz data i godzina żądania Użytkownika. Dane te służą jedynie do celów skojarzenia przeglądarki internetowej z określonym urządzeniem. Nie można ich wykorzystać do zidentyfikowania Użytkownika.

Jeśli nie chcesz oglądać dostosowanych do swoich zainteresowań reklam od Google, możesz wyłączyć umieszczanie reklam za pomocą ustawień dotyczących reklam Google.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie Google można znaleźć w deklaracji o ochronie prywatności tej firmy.

Nawiązywanie stosunków gospodarczych

W przypadku nawiązywania relacji biznesowych z osobami prawnymi przetwarzamy dane osobowe członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej. Dane te są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką, będącą Stroną umowy, a osobą prawną – podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki,

 • wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzoną działalnością – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawach podatkowych oraz przepisów o rachunkowości,

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Spółką a osobą prawną – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,

 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Spółki, którymi są w szczególności zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania usług rezerwacyjnych oraz gdzie konieczna jest weryfikacja danych osobowych celem zawarcia konkretnej umowy (z wyłączeniem przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, które nie jest obligatoryjna).

8. Okres przechowywania danych:

Wszelkie pozyskane przez nas dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności w ramach wykonania konkretnej umowy lub usługi. Miej jednak na uwadze, że specyfika świadczonych przez nas Usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych Usług. Dotyczy to w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych. W przeważającym stopniu, nawet gdy nie korzystasz ponownie z naszych usług, będziemy przechowywać te informacje tak długo jak jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością zrealizowanych operacji.

Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub dla innych przyczyn (w szczególności prawnych), dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych już uprzednio celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy oraz obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach przywołanych powyżej.

Odbiorcy danych. Czy udostępniamy dane osobowe innym podmiotom?

Dostęp do danych ma Administrator, który nimi zarządza, czyli podmiot świadczący Usługi, z których korzystasz. Twoje dane osobowe są więc przekazywane dopiero w momencie, kiedy chcesz skorzystać z danej usługi za twoją wyraźną zgodą. Zapewniamy Cię, że przekazujemy informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby możliwe było świadczenie konkretnej Usługi dla Ciebie. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych podmiotom realizującym poszczególne Usługi, stają się one niezależnymi Administratorami danych.

Odbiorcą danych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w ramach wsparcia naszej działalności oraz stałej współpracy także do innych podmiotów zewnętrznych a także do organów uprawnione do ich otrzymywania tychże danych na mocy przepisów prawa.

Korzystamy również z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej bądź narzędzi do marketingu.

Jesteśmy obowiązani do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, gdzie spoczywa na nas obowiązek przekazywania raportów do odpowiednich organów nadzoru, w tym do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Warszawie, który jako organ administracji rządowej sprawuje kontrolę przestrzegania ww. przepisów. Raporty są generowane i przesyłane automatycznie przez nasze oprogramowanie. Współpracujemy również z podmiotami świadczącymi usługi wykonywania analiz mających na celu przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi płatności. Ponadto korzystamy z usług profesjonalistów świadczących usługi z zakresu prawa, podatków, księgowości. Dane są także udostępniane bankom realizującym konkretne zlecone transakcje.

Dodatkowo, jesteśmy zobowiązani do zachowania środków bezpieczeństwa finansowego. Dlatego możemy również udostępniać dane policji lub innym organom w przypadku dokonania podejrzanej transakcji lub gdy Twoja aktywność wskazuje na wysoki wskaźnik ryzyka prania pieniędzy bądź innego czynu mogącego nosić znamiona przestępstwa.

Informujemy także, iż w przypadku skorzystania z formularzy internetowych dostępnych na tej stronie – dokonujemy zapytanie w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google LLC.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Twoje uprawnienia

Masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest realizowane na mocy naszego prawnie uzasadnionego interesu. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość na adres hello@cloveisland.com lub poprzez kontakt telefoniczny z naszym BOI -Biurem Obsługi Klienta jak też w każdej innej dowolnej formie składając nam takie oświadczenie woli. Przysługuje Ci także prawo do wycofania uprzednio udzielonej zgody (jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była takowa zgoda). Możesz to zrobić poprzez kontakt z naszym BOI na adres hello@cloveisland.com lub telefoniczne jak też w każdej innej dowolnej formie składając nam takie oświadczenie woli . W każdym przypadku zgodę możesz wycofać w każdym dowolnym momencie. Dodatkowo jeżeli uznasz, iż zachodzą jakiekolwiek nieprawidłowości co przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci w każdym momencie prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie .

Taka sama sytuacja występuje, jeśli cloveisland dokonuje przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego to Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. (art. 21 ust. 2 RODO), gdzie można to uczynić poprzez kontakt z naszym BOI na adres hello@cloveisland.com lub telefoniczne jak też w każdej innej dowolnej formie składając nam takie oświadczenie woli. Jeśli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, cloveisland nie będzie już przetwarzać do takich celów danych osobowych Użytkownika.

Przysługuje Ci także prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przeniesienia danych do innego podmiotu. Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami bezpośrednio poprzez przesłanie nam wiadomości na adres hello@cloveisland.com .

Zmiany Polityki prywatności i inne informacje

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności niezależnie od zmian dokonanych w innych dokumentach umieszczonych na naszym Portalu/Serwisie. Każdorazowo, możesz znaleźć aktualną wersję niniejszego dokumentu do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności. Wszystkie zapytania czy uwagi co do naszej Polityki możesz kierować na adres hello@cloveisland.com