Terms

WARUNKI UŻYTKOWANIA

I. Definicje

 1. Administrator – kapitałowa spółka prawa handlowego pod firmą Expres Profit sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej zwane Express Profit), przy ul. Paderewskiego 48, 25-502 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588190, o kapitale zakładowym 300 0000,00 zł, NIP: 9591967022, adres e-mail: kontakt@res.express

 1. Grupa Kapitałowa – Spółki powiązane kapitałowo z Express Profit, gdzie spółką dominującą jest spółka Prometeusz Finanse Sp. z o.o.

 1. Podmiot Współpracujący – spółki nie powiązane kapitałowo z Express Profit, lecz z którymi Grupa Kapitałowa posiada odrębne umowy o współpracę, które za pośrednictwem Serwisu/Portalu mogą oferować i świadczyć na rzecz Użytkowników ramach prowadzonej działalności gospodarczej Usługi Odpłatne.

 1. Konto/Profil Klienta/Konto Użytkownika – udostępniona indywidualnie Użytkownikowi przez Administratora część Portalu służąca korzystaniu z Usług oraz zbierająca informacje o produktach Użytkownika zawierająca udostępnione przez niego dane osobowe, zabezpieczone hasłem dostępu i loginem grupująca informacje o działaniach Użytkownika w ramach Portalu; Konto jest dostępne dla Użytkownika po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie/Portalu oraz wprowadzeniu przez Użytkownika loginu łącznie z hasłem.

 1. Serwis/Portal/Witryna – administrowany przez Administratora serwis internetowy utrzymywany przez Administratora w domenie cloveisland.com, w ramach którego podmioty z Grupy Kapitałowej oraz Podmioty Współpracujące mogą oferować swoje Usługi z możliwością przekierowania na serwis internetowy Grupy Kapitałowej lub Podmiotu Współpracującego

 1. Dane/treści – wszelkie pochodzące od Administratora informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

 1. Usługi – usługi dostępu do treści/danych oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora a także inne Usługi Odpłatne oferowane za pośrednictwem Portalu lecz świadczone przez inne podmioty zarówno z Grupy Kapitałowej jak też Podmioty Współpracujące niepowiązane kapitałowo z Administratorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz odpowiednich odrębnych Regulaminach dotyczących danej usługi, które posiadają na własnych stronach internetowych. Portal zapewnia dostęp za pomocą linków oraz przekierowań do regulaminów innych odpłatnych usług świadczonych przez Podmioty Współpracujące bezpośrednio na ich stronach internetowych.

 1. Usługi Odpłatne – są to usługi świadczone zgodnie z odrębnymi regulaminami przez podmioty z Grupy Kapitałowej lub Podmioty Współpracujące na rzecz Użytkownika w szczególności polegające na oferowaniu miejsc hotelowych oraz zakwaterowania, a także usługi związane z turystyką w tym m.in. oferty wycieczek, rejsów , wydarzeń jak również innych atrakcji związanych z turystyką bądź podróżowaniem; wynajmem sprzętu turystycznego   oraz wynajmu samochodów; usług przewozowych.

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Portalu, w wyniku czego utworzone zostało dla niej Konto umożliwiające dostęp do wszystkich Usług świadczonych w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie. Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna przyznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa.

II. Informacje ogólne

Cloveisland.com jest portalem oferującym usługi zakwaterowania krótkoterminowego oraz okazjonalnego w hotelu Clove Island Villas & Spa. Administrator jest właścicielem ww. domeny i za jej pośrednictwem świadczy usługę.

Portal dostarcza użytkownikom, narzędzie do bezpiecznego dokonania rezerwacji w czasie rzeczywistym, przy wskazaniu cen usług hotelowych i zakwaterowania oraz informacji z tym związanych.

 1. Niniejszy regulamin Portalu (zwany dalej także „Regulaminem”) określa ogólne zasady świadczenia Usług w Portalu oraz korzystania przez Użytkowników z Portalu.

 2. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 3. Usługi są świadczone zgodnie z Regulaminem a także odpowiednimi Regulaminami Usług Odpłatnych świadczonych przez podmioty Grupy Kapitałowej oraz Podmioty Współpracujące z Administratorem.

 4. Korzystając z naszego portalu internetowego, użytkownik winien zapoznać się z polityką prywatności gdzie powinien on potwierdzić kliknięciem w odpowiedniej ikonie, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje warunki polityki prywatności.

 

III. Zakres Usług

 1. Strona internetowa cloveisland.com oferuje usługi zakwaterowania krótkoterminowego i okazjonalnego, a Administrator jest pośrednikiem rezerwacyjnym w zakresie usług hotelowych i zakwaterowania oraz usług turystycznych świadczonych przez portal cloveisland.com.

 1. Rezerwacje dokonane za pośrednictwem usługi nie są rezerwacjami odpowiednimi do celów powiązanych usług turystycznych w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. 

 1. Użytkownik posiada możliwość wyszukiwania na portalu cloveisland.com, oferty usług i produktów świadczonych przez Administratora czy też Podmioty Współpracujące a związane z turystyką dotyczących docelowych miejsc podróży, w tym m.in. oferty wycieczek, rejsów , wydarzeń jak również innych atrakcji związanych z turystyką i podróżowaniem. Użytkownik posiada również możliwość wyszukiwania na portalu cloveisland.com, ofert związanych z wynajmem sprzętu   w tym wynajmu samochodów.

 1. Administrator oświadcza, że nie udostępnia , nie posiada ani też nie kontroluje żadnych produktów turystycznych dotyczących docelowych miejsc podróży chyba, że będzie to wyraźnie zaznaczone . Produkty i usługi turystyczne, które są oferowane za pośrednictwem Portalu znajdują się w posiadaniu Podmiotów Współpracujących i są przez nie kontrolowane lub udostępniane z wykorzystaniem strony cloveisland.com. Rezerwacje będą dokonywane bezpośrednio u Podmiotów Współpracujących, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie rezerwacyjnej. Dokonując rezerwacji na portalu Podmiotu Współpracującego , Użytkownik wyraża zgodę na warunki użytkowania właściwe dla danej strony rezerwacyjnej albowiem może nastąpić przekierowanie do portalu Podmiotu Współpracującego . Gdy użytkownik dokona rezerwacji na stronie rezerwacyjnej należącej do Podmiotu Współpracującego, to zawierana jest umowa pomiędzy stroną rezerwacyjną Podmiotu Współpracującego a użytkownikiem.

IV. ZAWIERANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG NA ODLEGŁOŚĆ

1. Korzystanie z samego Portalu jest nieodpłatne. W ramach korzystania z Portalu przy zakładkach konkretnych Usług zawsze znajduje się opis takowej Usługi oraz informacja o ewentualnej odpłatności danej Usługi lub też warunki dotyczące danej umowy w zależności od rodzaju świadczonej Usługi. Użytkownikowi mogą też pojawiać się aktywne paski, suwaki lub ikony, które będzie mógł On ustawiać według własnych preferencji gdzie znajdzie tam wszelkie informacje w zależności od dokonanych ustawień parametrów wraz z ewentualnymi wyliczeniami oraz warunkami umów lub świadczonych usług.

2. Administrator lub inny podmiot z Grupy Kapitałowej lub Pomiot Współpracujący, najpóźniej bezpośrednio przed skorzystaniem z Usługi Odpłatnej, informuje Użytkownika o warunkach umowy lub usługi, akceptowanych sposobach płatności, terminie płatności, łącznej cenie oraz wszelkich dodatkowych opłatach jak również o dodatkowych kosztach płatności.

3.Wszystkie zawarte umowy na świadczenie Usług Odpłatnych , do których dochodzi dzięki ofertom zawieszonym na portalu cloveisland.com są umowami, do których dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a daną zewnętrzną stroną rezerwacyjną Podmiotu Współpracującego chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone, że dostawcą danej Usługę Odpłatnej jest Administrator . W przypadku świadczenia Usług Odpłatnych przez Podmioty Współpracujące lub zewnętrzne obowiązują jedynie ogólne warunki handlowe danej strony rezerwacyjnej, szczególnie jeśli chodzi o prawo odwołania lub odstąpienia od umowy. Każdorazowo Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług u danego Podmiotu Współpracującego. Wszelkie sprawy w zakresie kontaktu co do realizacji i szczegółów danej rezerwacji, płatności oraz w razie pytań dotyczących realizacji umowy winny być kierowane do konkretnych dostawców tychże usług. W tym przypadku Portal cloveisland.com, który pełni funkcje łącznika – pośrednika pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem Współpracującym . Jakiekolwiek roszczenia i zobowiązania oraz żądania związane z umową na wykonanie Usługi odpłatnej, zawartą pomiędzy Użytkownikiem i konkretną stroną rezerwacyjną Podmiotu Współpracującego, nie dotyczą portalu cloveisland.com .

4. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za treści zamieszczane przez strony rezerwacyjne należące i administrowane przez Podmioty Współpracujące ani też nie ma wpływu i nie odpowiada za treści zamieszczane przez Użytkowników dotyczące hotelu i udostępnione na stronie cloveisland.com . Treści i opinie dodawane przez Użytkownika, stanowią wyłącznie własne opinie i poglądy Użytkowników. Administrator nie bierze odpowiedzialności za informacje podawane przez Podmioty Współpracujące na banerach reklamowych i reklamach , hiperlinkach.

5 . Administrator nie odpowiada za zakłócenia techniczne, za których przyczyny nie jest odpowiedzialny, czy też za szkody wynikające z działania siły wyższej oraz związanych z bezpośrednim działaniem Użytkowników lub Podmiotów Współpracujących. Administrator nie bierze także odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz za przerwy w transmisji danych lub przerwania dostępu do danych.

V. Ochrona danych osobowych


1.Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w ramach przekazanych danych jest Administrator.

2. Administrator będzie zbierać, przetwarzać i wykorzystywać jedynie te dane, które są niezbędne, by świadczyć usługi oferowane przez cloveisland.com, na potrzeby użytkowania i działania stron internetowych/aplikacji i oferowanych usług.

3. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na Portalu, którą Użytkownik może pozyskać i pobrać a także utrwalić za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje strona cloveisland.com

VI. DOBRE PRATKYKI ORAZ NARUSZENIA ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU CLOVEISLAND.COM


1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi), czynności, które mogą destabilizować pracę Portalu lub utrudniać do niego dostęp,

publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,

dostarczanie lub przekazywanie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa a także obraźliwych i wulgarnych, pornograficznych jak również treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich i instytucji jak również treści dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu prawa i wolności osób trzecich, gdzie wszelkie takie przypadki będą zgłaszane do organów ścigania.

korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu w sposób inny niż jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystanie z Portalu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz niezgodnymi z zasadami współżycia społecznego jak również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej lub jego partnerów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2. Administrator ma prawo odmówić świadczenia usług elektronicznych dotyczących Konta Użytkownika, zablokować Konto Użytkownika lub rozwiązać umowę o te usługi w przypadkach:

– podania fałszywych, niepełnych danych osobowych lub wobec odmowy udostępnienia koniecznych danych celem przeprowadzenia weryfikacji Użytkownika jak również gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania danej Usługi lub systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązuje się także nie udostępniać treści, które są kryptoreklamą w postaci opinii, nierzeczowe lub umyślnie nieprawdziwe bądź naruszające granice dobrego smaku, naruszające prawa osób trzecich w tym prawa autorskie jakiegokolwiek podmiotu,

stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych zawartych w Portalu przez Użytkownika albo powodowania przez Użytkownika zakłóceń, lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych lub usiłowania stosowania technik hakerskich,

stwierdzenia, że działania Użytkownika spowodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa Portalu, tj. podjęcia działań kwalifikowanych jako pranie pieniędzy w rozumieniu ustawy polskiej z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub usiłowania oszukiwania systemu informatycznego Administratora.

3. Administrator poinformuje Użytkownika o odmowie świadczenia usługi elektronicznej dotyczącej prowadzenia Konta Użytkownika lub rozwiązaniu umowy prowadzenia konta Użytkownika oraz podając stosowane uzasadnienie w tym zakresie. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem co najmniej 3 dniowego okresu wypowiedzenia.

4. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 zawartych powyżej, odpowiednie Regulaminy Usług Odpłatnych mogą przewidywać inne przesłanki i tryb odmowy świadczenia Usługi Odpłatnej, rozwiązania umowy o taką usługę także mogą przewidywać dodatkowe przesłanki odmowy przez Administratora świadczenia usług elektronicznych dotyczących Konta lub rozwiązania umowę o te usługi.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie używać programów bądź funkcji służących do automatycznego wywoływania stron lub generowania treści na platformie cloveisland.com.

6. W przypadku wykorzystywania Portalu dla innych celów niż korzystanie z Usług oferowanych w Portalu zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika będącego konsumentem, Administrator ma prawo zablokowania Konta Użytkownika.

VII. REKLAMACJE I SKARGI


1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług Odpłatnych przez Podmioty Współpracujące lub podmioty zewnętrzne, rozpatrywane są zgodnie z trybem i na warunkach określonych w Regulaminach zawieszonych na portalach stron rezerwacyjnych Podmiotów Współpracujących lub podmiotów zewnętrznych na zasadzie przekierowania do odpowiednich zakładek umieszczonych na serwisach internetowych Podmiotów Współpracujących świadczących dana Usługę Odpłatną.

2.W przypadku reklamacji lub skargi wniesionej przez Użytkownika a dotyczącej Usługi Odpłatnej świadczącej przez Administratora, Administrator ma obowiązek rozpoznać skargę lub reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekazać Użytkownikowi odpowiedź na piśmie lub formie elektronicznej na adres skrzynki e-mail albo też w formie dokumentowej . Każdorazowo Administrator umieści odpowiedź na skargę lub reklamację na Koncie Użytkownika/Profilu Klienta tak aby była ona widoczna i czytelna dla Użytkownika.

Użytkownik może zaznaczyć w jaki sposób chce otrzymywać odpowiedz na reklamacje czy skargę. Domniemanym sposobem komunikacji jest droga elektroniczna, gdzie każda informacja jest zamieszczana na Koncie Uzytkownika/Profilu Klienta. Użytkownik może kierować skargi i reklamacje w dowolnej formie albo korespondencyjnie na adres siedziby spółki (kliknij tutaj aby ściągnąć adres) lub na adres poczty elektronicznej hello@cloveisland.com. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji Administratora gdzie Administrator ma obowiązek ustosunkowania się do złożonego odwołania Użytkownika w ciągu 30 dni.


VIII. DOSTĘPNOŚĆ DANYCH KONTA. DOSTEPNOŚĆ PORTALU

1. Portal cloveisland.com jest dostępny dla Użytkowników przez 24h (dwadzieścia cztery godziny) na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności Portalu, spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi dotyczącymi Portalu. Zaplanowane przerwy techniczne oraz wyłączenie działania Portalu będą uprzednio anonsowane Użytkownikom z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

2. Treści zawarte w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Administrator dołożył wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte zostały podane w sposób jasny, rzetelny i przejrzysty.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania treści Regulaminu na Portalu.

2. Administrator jest uprawniony do zmiany treści Regulaminu, jeżeli jest to niezbędne dla dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Portalu, a także w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa, które nakładają na Administratora takowy obowiązek.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją uprawnionego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy polskiej z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne mające zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku powstałych ewentualnych rozbieżności, nieścisłości lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących Regulaminu a w odniesieniu do innych dokumentów zawieszonych na Portalu przez Administratora uznać należy, iż Regulamin stosuje się w pierwszej kolejności.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 polskiego kodeksu cywilnego, jurysdykcję posiada w tym wypadku sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31.08.2021 roku